Jelen Házirend célja a Csodák Palotája kiállításra látogatók kellemes időtöltésének biztosítása, a látogatók biztonságának, egészségének és testi épségének megőrzése, valamint a Csodák Palotája kiállítás tárgyainak állagmegőrzése, mindezek érdekében a Házirend betartása minden látogató számára kötelező.

 

12 éven aluli gyermekek csak felnőtt kísérettel léphetnek és tartózkodhatnak a Csopa Campona és Csopa Playbar területén.

 

 1. A Csodák Palotája Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Csopa) kiállítására Látogatók a belépő karszalag megváltásával és a Csopa területére történő belépéssel a jelen Házirend rendelkezéseit önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. A belépő karszalag aznapi belépésre jogosítja a Látogatót. A Látogatók a karszalag felhasználásnak napján jogosultak a kiállítás területét elhagyni és visszatérni. Előfordulhat, hogy a Látogató elhagyja a kiállítás területét és visszatéréskor a megtelt létszám miatt nem léphet be azonnal, ez esetben várakoznia kell a megfelelő létszám lecsökkenéséig. A Látogatók a Csopa kiállításának látogatására, játékainak, valamint bármely szolgáltatásának igénybevételére csak a Házirend elfogadásával és betartásával jogosultak.
 2. A jelen Csopa Házirenden kívül a látogatók kötelesek a Campona Üzletház házirendjét és előírásait is betartani.
 3. A Csopa területére bevitt tárgyak megőrzéséért és állagsérelméért a Csopa nem vállal felelősséget. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Csopa területére csak saját felelősségére hozhatja be vagyontárgyait, értékeit. A Csopa a ruhatárban elhelyezett értékekre és vagyontárgyakra sem vállal felelősséget. A ruhatár nem üzemel értékmegőrzőként! A ruhatárban elhelyezett tárgyakat az üzemeltetőnek leltár és érték szerint nem áll módjában átvenni.
 4. A Csopa kiállítás területére mindenki kizárólag saját felelősségére léphet be és tartózkodhat a kiállítás területén. A Csopa kiállított játékait, valamint szolgáltatásait mindenki kizárólag saját felelősségére veheti igénybe. A Csopa nem vállalja kis- és fiatalkorúak felügyeletét, őrizetét. A Csopa területén 18 év alatti személy kizárólag szülője felelősségére, felnőtt felügyelete alatt tartózkodhat és veheti igénybe játékait és szolgáltatásait.
 5. Az egyes játékokat kizárólag a játékokhoz kihelyezett leírás utasításainak szigorú betartásával, az utasítás elolvasását és megértését követően használhatóak. 18 év alatti személy esetén a szülő felelős azért, hogy az egyes játékok leírását a gyermek megismerte és megértette azok használata előtt. Esetleges kérdés esetén a Csopa munkatársai segítenek, felvilágosítást adnak. Minden Látogató köteles a más Látogatók értékeire és testi épségére is figyelemmel lenni és vigyázni. 
 6. Minden Látogató köteles a Csopa területén kiállított vagy kihelyezett tárgyakra vigyázni, épségüket megőrizni, a kiállított játékokat a leírásuk szerint rendeltetésüknek megfelelően használni. Aki a kiállított vagy kihelyezett tárgyakban, vagy a Csopa berendezéseiben vagy felszerelésében szándékosan, vagy gondatlanul  kárt okoz, az köteles azt a Csopa részére megtéríteni.
 7. A Csopa semmilyen körülmények között sem vállal felelősséget a személyekben, vagy a Látogatók értékeiben keletkezett károkért.
 8. A Csopa területén leválasztott ún. Öveges terem területén fokozott figyelmet igénylő kísérletbemutatók zajlanak, a teremben kialakított emelvény területére, ahol a bemutatók zajlanak a Látogatóknak belépni tilos, csak a Csopa munkatársainak engedélyével és/vagy felhívására léphetik át a Látogatók. Az Öveges teremben a Csopa munkatársai bármikor utasíthatják a Látogatókat, akik kötelesek az utasításokat mindenben betartani.
 9. Tilos a belépés a Csopa területére mindazoknak, akik fertőző betegségben szenvednek.
 10. A Csopa területére tilos a belépés bódító, vagy más tudatmódosító szer hatása alatt álló személynek. Kábítószer, vagy más bódító hatású szer hatása alatt álló, illetve ittas személyek nem tartózkodhatnak a Csopa területén, még érvényes karszalaggal sem. Az ilyen személyektől a Csopa munkatársai a szolgáltatást megtagadják, és a Csopa területéről kivezetik. A karszalag árának visszatérítésére a Látogató ilyen esetekben sem tarthat igényt.
 11. Tilos a Csopa területére szúró-és vágóeszközt, kést vagy olló, üvegből készült tárgyat, fegyvert, pirotechnikai eszközt, vagy egyéb, riadalmat keltő eszközt, vagy bármely olyan eszközt bevinni, amely a saját vagy mások testi épségét veszélyeztetik.
 12. A Csopa területén nem működik nyilvános mosdó helyiség, a Látogatók legközelebb a Campona Üzletház első emeleti, mozgólépcső mellett található nyilvános mosdót vehetik igénybe szükség esetén.
 13. A kiállítótér befogadóképessége limitált, az egyszerre bent tartózkodók maximális létszáma az OTSZ és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelettel, illetve a tűzvédelmi hatósági előírásokkal összhangban került meghatározásra. Amennyiben a biztonságosan kiüríthető személyek létszámát a napi beléptetés során elértük, úgy a beléptetést a távozó személyek függvényében folytatjuk, figyelembevéve a napi karszalaggal várhatóan visszatérő látogatók számát. Intézményünk a kiállítás területére történő belépés lehetőségét a fentiekre tekintettel korlátozhatja!
 14. A Csopa területén robbanásveszélyes anyagok lehetnek! Tilos a nyílt lángot használni, öngyújtó gyújtani, vagy bármely más módon tüzet gyújtani.
 15. Tilos a Csopa területére balesetveszélyes tárgyat, vagy állatot bevinni, vakvezető kutya kivételével.
 16. Tilos a Csopa területén szemetelni. Kérjük Látogatóinkat, hogy a tisztaság megőrzése érdekében a kihelyezett szeméttárolókat vegyék igénybe.
 17. A Csopa területén a Csopa munkatársainak utasításait minden esetben be kell tartani. A Campona egész területén ennek megfelelően a Csopa területén is a Campona dolgozóinak és biztonsági őreinek utasításait is be kell tartani.
 18. A Csopa rendelkezik elsősegély dobozzal és defibrillátor készülékkel, Sérülés, rosszullét, bármilyen egészségügyi panasz esetén a pénztárnál vagy a munkatársaknál lehet jelezni. Ez esetben elsősegélyt a Csopa munkatársai tudnak nyújtani.
 19. A Csopa területén dohányozni, illetve elektronikus cigarettát használnitilos. A Csopa a Campona üzletházban helyezkedik el, ennek megfelelően saját dohányzásra kijelölt hellyel nem rendelkezik. A dohányzó Látogatók kizárólag a Campona által dohányzásra kijelölt helyeket vehetik igénybe.
 20. Tűz- és bombariadó, egyéb rendkívüli esemény bekövetkeztekor követni kell a Csopa munkatársainak, valamint a Campona hangosbemondó és a biztonsági őreinek, dolgozóinak utasításait.
 21. Tilos a Csopa területén a Látogatóknak bármilyen reklám vagy egyéb kereskedelmi tevékenységet folytatni.
 22. Tilos a Csopa területén közrendet és közerkölcsöt sértő módon viselkedni.
 23. Folyadékot kizárólag zárt műanyag palackban lehet bevinni. A kiállítás területén enni nem szabad.
 24. A Csopa területére belépni és szolgáltatásait igénybe venni kizárólag a belépés napjára szóló, érvényes, vissza nem váltható belépő karszalaggal lehet. A Csopa a belépés árait a Csopa weboldalán (www.csopa.hu) és a pénztáraknál kihelyezett információs táblákon tünteti fel. A karszalag megvásárlásakor átvett bizonylatot a Látogató köteles megőrizni. A karszalagot és a hozzá tartozó nyugtát, vagy számlát a Csopa területén a Csopa munkatársai bármikor ellenőrizhetik. Amennyiben a karszalag megsérül, annak cseréje érdekében a Látogató a Csopa munkatársaihoz fordulhat, cserére kizárólag a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása ellenében van lehetőség. Sértetlen karszalaggal nem rendelkező Látogatók a Csopa területén nem tartózkodhatnak.
 25. A Látogatók Áfás számlaigényüket a belépőkarszalag megvételekor előre kötelesek jelezni, utólag a Csopa nem tud számlát kiállítani.
 26. Diákigazolvánnyal és pedagógusigazolvánnyal rendelkezőkre vonatkozó kedvezmény igénybevételekor, valamint egyedi fizetőeszközök elfogadásakor (pl. SZÉP kártya), illetve más akciók felhasználási feltételeinek ellenőrzése során a Csopa munkatársai diákigazolványt, fizetőeszköz használata vagy más akció igénybevétele esetén személyazonosság ellenőrzésére alkalmas igazolványt kötelesek elkérni, amelyet a Látogatók kötelesek felmutatni. Amennyiben a megfelelő, illetve érvényes igazolvány a Látogatónknak a helyszínen nem áll rendelkezésére, az azonosítást igénylő fizetőeszköz nem fogadható el, illetve az akció nem érvényesíthető.
 27. Gyermekcsoport látogatása esetén a Csopa területén a Házirendben foglaltak betartásáért és betartatásáért kizárólag a csoport vezetői, vagy felügyelői felelnek.  A gyermekcsoportokért felelős kísérő személyeknek fokozott figyelmet kell fordítaniuk a velük lévő gyermekek élet-, baleset- és vagyonbiztonsága megőrzése érdekében.
 28. A nyitvatartási idő lejártakor a Látogatók kötelesek a Csopa területét elhagyni.
 29. A belépőkarszalag megvásárlásával a Látogató elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a Csopa területén készült fotókat, felvételeket a Csopa saját reklám és promóciós tevékenységéhez szabadon, és díjmentesen felhasználhassa. A kép- és hangfelvételeken szereplő Látogatók semmilyen követeléssel nem léphetnek fel sem a Csopával, sem a felvétel készítőjével, sem annak jogos használóival szemben. A Csopa jogosult a területén készült felvételeket, fotókat az azon szereplő Látogató külön hozzájárulása és anyagi ellenszolgáltatás nélkül, bármely módon felhasználni, közzétenni, médiában megjelentetni.
 30. A Csopa Látogatói jogosultak a Csopa szolgáltatásaival kapcsolatban észrevételeket, esetleg panaszt tenni a Pénztárnál kérhető Vásárlók könyvébe.
 31. A Házirend rendelkezéseit be nem tartó Látogatótól a Csopa munkatársai megtagadhatják a kiállítás látogatását, a játékok és szolgáltatások igénybevételét, valamint indokolt esetben a Csopa területéről, távozásra felszólítást követően kivezethetik. A belépő vételárának megtérítésére a Látogató semmilyen körülmények között sem tarthat igényt.
 32. 4D élményvetítés specifikációk és lehetséges veszélyek
 • A 4D vetítés különleges moziélmény, de különleges óvintézkedéseket is igényel a biztonságos működtetése.
 • A magas biztonsági szint fenntartása és az Önöket érő esetleges balesetek elkerülése érdekében az alábbi betegségekben szenvedő személyek számára tilos a belépés: epilepszia, magas vérnyomás, szívbetegség, gerincproblémák, bármilyen komolyabb egészségi probléma.
 • Ezen kívül nem javasolt terhesség esetén, ittasság állapotában, 4 év alatti gyermekek és 100 cm alatti személyek számára.
 • A 4 és 7 év közötti gyermekek csak erre feljogosított felnőtt kísérővel együtt érkeznek vehetnek részt a vetítésen.
 • Az ülések súlykorlátozása miatt 120 kilogrammnál nehezebb személyek nem vehetik igénybe a 4D vetítési szolgáltatást.
 • A 4D rendszer mozgó ülései úgy vannak beprogramozva, hogy meghatározott sorrendben mozogjanak a filmvetítés közben. Ennek következtében a mozgó ülések az alábbiakat okozhatják:
 • az Önök személyes tárgyainak 
leejtése, a testük és/vagy a ruhájuk egy része beszorulhat a székek közé. 
Érzékenyebb nézők esetében: szédülés, fejfájás és/vagy izomfájdalom a filmvetítés alatt. Szélsőséges esetekben epilepsziás tünetek.
 • Környezeti hatások: 
A 4D filmek vetítése közben számos speciális effektust alkalmazunk: szélfújást, vizet, mozgást, hőt, hanghatásokat stb. 
Kérjük, az alábbiak figyelembe vételét:
 • szélgépek meghibásodását okozhatja, ha valamilyen tárgy 
(például a néző személyes tárgyai) érintkezésbe kerül a géppel, permetezett víz okozhatja az Önök ruhájának átnedvesedését, 
illetve női nézők esetében a smink elmosódását, valamint enyhébb szagokat a ruházaton. Ezen kívül a kipermetezett víz a 3D-s szemüvegre kerülhet. A speciális hatásokkal vetített filmekhez használt víz csak csekély valószínűséggel okozhat jelentősebb fizikai kárt.
 • Különleges figyelmet igénylő problémák:
 • Mozgó ülések: A vetítés alatt az ülések mozgása miatt állandóan fennáll az 
esetleges sérülés veszélye. A megelőzés céljából kérjük Önöket, ne mozogjanak a székben, illetve ne szálljanak ki a székből, amíg a vetítés tart!
 • Kérjük, tartsák távol az idegen tárgyakat, illetve saját testrészeiket a széleffektust előállító berendezésektől és minden más berendezéstől! Ezzel megelőzhető a sérülés és a berendezés meghibásodása!
 • Kérjük, kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy személyes tárgyaik vagy saját testrészeik ne szorulhassanak be a székek és a falak/lépcsők közé!
 • Felhívjuk figyelmüket, hogy a személyes tárgyak megfelelően legyenek rögzítve! A Vetítőterembe tilos ételt-italt bevinni!
 • Amennyiben bármilyen tárgyat leejtenek filmvetítés közben ne álljanak fel székükből, hogy a leejtett tárgyat felszedjék!
 • Speciális hatások: 
A szélhatások következtében a lazán hagyott ruhadarabok, pl. kendők, kalapok stb. elrepülhetnek, ami a berendezés meghibásodását okozhatja. Kérjük, különös figyelmet szenteljenek az ilyen ruhadarabokra, amelyek ki vannak téve a szélhatásoknak! Amennyiben bármilyen ruhadarabjuk a szélhatás következtében elrepül, kérjük, hogy a leesett tárgyat a filmvetítés közben ne próbálják felszedni.

 

Kérjük kedves Látogatóinkat, hogy a Látogatással, a kiállítással, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételeiket, panaszaikat, ötleteiket a Csopa vezetéséhez fordulva írják meg a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre. Kérjük, kedves Látogatóinkat a talált tárgyakat a pénztárnál adják le, elveszett tárgyaikat ugyanitt kereshetik.


Minden kedves Látogatónknak kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk!


Budapest, 2016. július 12.

Csodák Palotája Nonprofit Kft.

Csodák Palotája Nonprofit Kft.

Székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43.

Csopa Playbar cím: 1036 Budapest, Bécsi út 38-44.

Csopa Campona cím: 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43.

Szabad továbbközlés a forrás megjelenítésével lehetséges.

 

Hírlevél feliratkozás

Iratkozz fel hírlevelünkre és értesülj legfrissebb híreinkről, akcióinkról!
Használati feltételek

Kövess minket a Facebookon is

Hasznos linkek

CsopaMedia

Kártyás fizetés szolgáltatója:

Elfogadott kártyák: