Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a Csodák Palotája ajándékutalvány rendelő rendszerének (Továbbiakban webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Webáruház címe:

URL: www.csopa.hu

 

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Csodák Palotája Nonprofit Kft.
Székhely címe: 1036 Budapest, Bécsi út 38-44.
Cégjegyzékszám: 01-09-916773
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által
Statisztikai számjel: 18084025-9329-572-01

Adószám: 18084025-2-41
Bankszámlaszám: 12010374-01601201-00100008

Képviseli: Mizda Katalin Veronika ügyvezető

 

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:

Cím: 1036 Budapest, Bécsi út 38-44.
Telefon: +36 1 814 8060
E-mail: info@csopa.hu
Nyitvatartása: H-V: 10:00-19:00

 

Az általános szerződési feltételek elfogadása

1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.

2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

 

A megrendelés lépései:

1. A kosár használata
2. A megrendelés összeállítása
3. A regisztráció menete
4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
5. A megrendelés elküldése
6. A megrendelés visszaigazolása

 

Az adásvételi szerződés létrejötte:

1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)

2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja.

A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

 

Bankkártyás fizetés:

Amennyiben Ön a bankkártyás fizetési módot választja, abban az esetben a „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintva a rendszer továbblép az OTP SimplePay fizetési oldalára. A fizetés a weboldalunkon feltüntetett bankkártyatípusokkal történhet, az OTP on-line kártyaelfogadó terminálján (VPOS) keresztül (SimplePay). Itt a fizetéshez meg kell adni bankkártyán szereplő nevet, a kártya számát, lejárati dátumát és érvényesítési kódját (CVC2 vagy CVV2). A Vásárló a bankkártya adatainak megadását követően a „Fizet” gombra kattintva indítja el a tranzakciót.

Adattovábbítási nyilatkozat bankkártyás fizetés esetén: Tudomásul veszem, hogy a Csodák Palotája Nonprofit Kft. – Székhelye: 1036 Budapest, Bécsi út 38-44. adatkezelő által a www.csopa.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, E-mail, Telefon, Számlázási név, számlázási cím, Szállítási név, szállítási cím, szállítási telefon, vásárolt termékek/szolgáltatások, tranzakció összege, megrendelésszám

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

A sikeres fizetésről az OTP SimplePay oldal e-mailben küld visszaigazolást, ez azonban nem minősül a foglalás visszaigazolásának, erről ugyanis Vásárló az Üzemeltetőtől kap visszaigazoló e-mailt.

A bankkártyás fizetés során felmerülő esetleges hibákért Üzemeltető nem vállal felelősséget. Vendég fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak. E-mail cím pontatlan vagy helytelen megadásából fakadó kárért a Vendég felel.

A fizetés befejezését követően a rendszer visszalép a www.csopa.hu honlapjára, ahol a vásárlás következő adatai láthatóak: SimplePay referenciaszám, Megrendelés azonosító és a foglalás elküldésének időpontja.

Sikeres vásárlás esetén az Üzemeltető a foglalás során megadott e-mailcímre visszaigazoló emailt küld. Amennyiben Ön 2 órán belül nem kapja meg a visszaigazoló emailt, és azt a spam-folderben vagy levélszemét könyvtárban sem találja, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálatunkkal.

Ön a vásárlásról kiállított számlát a rendelése kiküldésekor a csomagjában kapja meg.

Az OTP SimplePay online fizetési rendszerrel kapcsolatos információkat és biztonsági tanácsokat a weboldalunkon is elérhető „Bankkártyás fizetés tájékoztató” tartalmazza. Ide kattintva elérheti: https://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf

 

A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik az ajándékutalványok leírásában.

 

Árak

A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak.

 

Kiszállítás

A szállítás  emailben történik

 

Lehetséges fizetési módok

Bankkártyás fizetés a Simple Pay biztonságos online fizetési rendszerén keresztül

 

Elállási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát, amennyiben a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Az elállási/felmondási határidő az…

Az utalvány átvételének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Cégnév: Csodák Palotája Nonprofit Kft.
Székhely címe: 1036 Budapest, Bécsi út 38-44.

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.

 

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ha a fogyasztó a szerződés alapján terméket vett át:

– „Ön köteles számunkra vagy …. [illessze be a termék átvételére Ön által feljogosított személy nevét és postai címét, ha van ilyen személy] számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.”;

és

„A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.”,

és

c) „Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.”

 

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:

Cégnév: Csodák Palotája Nonprofit Kft.
Székhely címe: 1036 Budapest, Bécsi út 38-44.
info@csopa.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:*
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:**
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt
(*Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése
** A megfelelő jelölendő)

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Webáruház hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Webáruház nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként

Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás (amennyiben szerződés vagy jogszabály alapján a webáruház tulajdonosa kötelezett jótállás biztosítására)

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés/jogszabály alapján a Webáruház jótállásra köteles.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

1. Személyes bejelentés
A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál

Cégnév: Csodák Palotája Nonprofit Kft.
Székhely címe: 1036 Budapest, Bécsi út 38-44.

Ekkor a Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
– a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
– a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.
A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

2. Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email címe ).
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: – a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

 

Mellékletek:

Csodák Palotája Nonprofit Kft. – Adatvédelmi szabályzat

www.csopa.hu

Mellékletben: A Csodák Palotája Nonprofit Kft. (Cg.01-09-916773, székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 38-44.) képviseli: Mizda Katalin Veronika ügyvezető (a továbbiakban: Csopa) a www.csopa.hu weboldal üzemeltetője az alábbi Adatvédelmi Szabályzatot, egyben Adatkezelési Tájékoztatót teszi közzé, mely tartalmát a Csopa, mint és Adatfeldolgozó magára nézve kötelezőnek ismer el.

1. Adatok rögzítése

A www.csopa.hu weboldalra látogatók kapcsolat felvétel során rögzítik adataikat (név, e-mail cím, telefonszám) az adatrögzítők a továbbiakban: felhasználók. A felhasználók az adataik rögzítésével a jelen Adatvédelmi Szabályzatot elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el, így az adatrögzítéssel a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz a felhasználók hozzájárulnak. A jelen Szabályzat szerinti adatkezelés és adatfeldolgozás az érintett hozzájárulásán alapul.

A felhasználók adataik rögzítésével kijelentik, hogy 18. életévüket betöltött, cselekvőképes személyek, amennyiben jogi személyeket vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezeteket képviselnek, úgy az adatrögzítő kijelenti, hogy az általa képviselt személy ill. szervezet képviseletére és a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz szükséges hozzájárulás megadására felhatalmazott személy.

Adatrögzítésre a Csopa kiállítására való belépéskor történő adatközléssel és rögzítéssel is sor kerülhet, melyről a kiállítás helyszínén külön nyilatkozaton hozzájárul az adatközlő, az ilyen módon közölt adatok kezelésére és feldolgozására is a jelen Szabályzatban foglaltak az irányadóak.

2. Adatok rögzítésének és kezelésének célja

A Csopa a rögzítéssel megadott adatokat elsősorban kiállításának és tevékenységeinek reklámozása céljából, a weboldallal vagy a Csopával kapcsolatos hírek és ajánlatok továbbá kommunikációs levelek megküldése valamint látogatóival való kapcsolattartás céljából használja fel.

Az alábbi adatok kerülnek rögzítésre: név, e-mail cím, telefonszám. A rögzítéssel megadott e-mail címekre minden esetben hírlevél küldése történik, a hírlevél küldéséhez a felhasználó az adatrögzítéssel hozzájárulását adja, hírlevélről minden egyes hírlevélben megjelenő linken keresztül lehet leiratkozni. A hírlevélre a felhasználók külön is feliratkozhatnak, ez esetben csupán a nevük és az e-mail címük kerül rögzítésre.

3. és Adatfeldolgozó

Csodák Palotája Nonprofit Kft.

Székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 38-44.

A központi ügyintézés helye: 1036 Budapest, Bécsi út 38-44.

E-mail elérhetősége: info@csopa.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-916773

Vezetve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által
Adószám: 18084025-2-41
A www.csopa.hu weboldal web szerverét a C-Host Kft. üzemelteti.

4. Adatkezelés időtartama, módja

A jelen Szabályzat szerint adatkezelést és feldolgozást a Csopa az adatok végleges törléséig folytatja. Az adatai végleges törlését a felhasználónak kell kezdeményeznie. A felhasználó bármikor jogosult a rögzített adatainak végleges törlését kezdeményezni az info@csopa.hu e-mail címre küldött, vagy a Csopa 1036 Budapest, Bécsi út 38-44. postai címre küldött levelében, Csopa köteles a kérelmező adatait a vonatkozó kérelem beérkezésétől vagy kézhezvételétől számított 30 napon belül törölni. A felhasználók bármikor jogosultak továbbá adataikban változtatást és/vagy módosítást, helyesbítést kérni, adataik kezeléséről tájékoztatást kérni, adatainak reklám céljából történő felhasználását megtiltani, szintén a fenti e-mail vagy postai címre küldött levélben.

A Csopa a rögzített adatokat bizalmasan kezeli és mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében, a rögzített adatokat harmadik személynek semmilyen módon és körülmények között nem adja ki. A felhasználó az adatkezeléssel és/vagy feldolgozással kapcsolatosan bármikor felvilágosítást kérhet a Csopától az info@csopa.hu e-mail címre küldött, vagy a Csopa 1036 Budapest, Bécsi út 38-44. postai címre küldött levélben. A Csopa az adatok biztonságos kezelése érdekében úgy választja meg az adatok kezelése során alkalmazott informatikai eszközöket, hogy az üzemeltetés során a kezelt adatok kizárólag a Csopa számára, mint arra feljogosított számára legyenek hozzáférhetőek, az adatok hitelességét megőrizze, a rögzített adatokon -az adatrögzítő eljárásán kívül- változás ne álljon be, a rögzített adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől.

A Csopa a jelen Szabályzat szerinti önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelése során, amely mindenkor megfelel a célhoz kötöttség elvének, esetenként, amennyiben az szükségessé válik külső alvállalkozót vehet igénybe a megadott adatok kezelésére, vagy tárolására, ilyen esetben az alvállalkozóra is a jelen Szabályzatban a Csopa által rögzített és vállalt biztonsági előírások vonatkoznak. A Csopa által kezelt adatok hatósági, vagy bírósági felhívásra, valamint jogszabályi előírások alapján továbbításra kerülhetnek, mely esetleges tényről a Csopa hírlevelében értesíti felhasználóit, amennyiben az nem ellentétes a hatósági, vagy bírósági felhívással, vagy a vonatkozó jogszabályi előírással.

5. A honlapon végzett webanalitika

A Csopa tájékoztatja felhasználóit, hogy a www.csopa.hu weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics és Google Remarketing programokat használja.

A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A csopa weboldalra látogatók engedélyezik a Csopa részére a Google Analytics és Google Remarketing programok használatát egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez a Csopa részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics és Google Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint aGoogle Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

A Csopaa Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, méri vele többek között kampányai eredményességét. A program használatával a Csopa információt szerez főként arról, hogy hány látogató kereste fel weboldalát, a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon, a program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, követhető továbbá, hogy a látogató milyen utat tett meg a weboldalon és hova lépet be.

A Csopa a Google Remarketing program használatával a Google Analytics a megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Csopa weboldalra látogatók később szabad google hirdetési felületeken a Csopa hirdetésével találkozzanak. A Csopa a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. A Csopa hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. A Csopa és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által az Ön webhelyén tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

6. Cookie-k letíltása

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkciórólazt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében, a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezkedései, általában azonban az Eszközök azon belül a Beállítások azon belül az Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be milyen követési funkciókat engedélyez/tilt meg a számítógépén.

Azok a webhelylátogatók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

7. Facebook alkalmazás

A Csopa tájékoztatja weboldal látogatóit és felhasználóit, hogy a Csopa weboldalba beépülő facebook funkciók kerültek elhelyezésre a www.csopa.hu weboldalon, mely facebook funkciókkal kapcsolatban a látogató a facebook oldalán tájékozódhat, kérjük ezzel kapcsolatban tekintse meg a Facebook Adatvédelmi Szabályzatát.

8. Hírlevél

A felhasználó adatai rögzítésével, vagy a hírlevélre feliratkozás funkció alkalmazásával a Csopa hírlevelére feliratkozik, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott e-mail címre a Csopa havi vagy heti rendszerességgel reklám és egyéb hirdetményeket tartalmazó ajánlatával megkeresse. A Csopa honlapján történő minden és bármely adatrögzítéssel a megadott e-mail címekre minden esetben hírlevél küldése történik, a hírlevél küldéséhez a felhasználó az adatrögzítéssel hozzájárulását adja, hírlevélről minden egyes hírlevélben megjelenő linken keresztül lehet leiratkozni. A hírlevélről a felhasználó leiratkozhat a Csopa 1036 Budapest, Bécsi út 38-44. postai címre küldött levélben is. A hírlevélre a felhasználók külön is feliratkozhatnak, ez esetben csupán a nevük és az e-mail címük kerül rögzítésre.

9. Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-7153/2013

10. Jogorvoslathoz való jog

Vonatkozó jogszabályok: 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.); 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.); 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

Az érintetett az adatai kezelésével és esetleges feldolgozásával kapcsolatban jogszabály szerinti tájékoztatás illeti meg. Az adatkezelő a szükséges tájékoztatást az ez irányú kérelem kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül írásban a tájékoztatás iránti kérelem előterjesztésével azonos módon (e-mailen vagy postai levélben) adja meg. Ha az adatkezelő a tájékoztatást megtagadja, arról tájékoztatja az érintettet, valamint tájékoztatja arról, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor egyúttal tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat lehetőségéről, továbbá arról, hogy az érintett az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Érintett bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követően legkésőbb 30 napon belül arról írásban értesíti az érintettet, egyben tájékoztatja a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának okairól és/vagy indokairól. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat lehetőségéről, valamint arról, hogy az érintett az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Az érintett jogainak bármilyen megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a bíróság soron kívül köteles eljárni, az érintett továbbá jogainak bármilyen megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A Csopa fenntartja jogát arra, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzatot egyben adatvédelmi tájékoztatót bármikor megváltoztatassa!