Jelen Házirend célja a Csodák Palotája Nonprofit Kft által üzemeltetett Csopa tudományos élményközpont (továbbiakban Csopa) Látogatóinak kellemes időtöltésének biztosítása, a Látogatók biztonságának, egészségének és testi épségének megőrzése, valamint a Csopa berendezésének állagmegőrzése. Mindezek érdekében a Házirend betartása minden Látogató számára kötelező.

 1. A Csopa tudományos élményközpont területére történő belépéssel a látogatók jelen Házirend rendelkezéseit önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. A Látogatók a Csopa tudományos élményközpont látogatására, játékainak, valamint bármely szolgáltatásának igénybevételére csak a Házirend elfogadásával és betartásával jogosultak.
 2. A Csopa tudományos élményközpont - egyes egyedi rendezvényeket leszámítva – belépőjegy megváltásával látogatható, mely belépőjegy érvényességét a megváltáskor felrakott karszalaggal lehet, és kell igazolni. A karszalag aznapi belépésre jogosítja a Látogatót. A Látogatók a karszalag felhasználásnak napján jogosultak a Csopa tudományos élményközpont területét elhagyni és oda visszatérni. Előfordulhat, hogy a Látogató elhagyja a Csopa tudományos élményközpont területét és visszatéréskor a megtelt létszám miatt nem léphet be azonnal, ez esetben várakoznia kell a megfelelő létszám lecsökkenéséig.
 3. Jelen Csopa Házirenden kívül a Látogatók kötelesek a Csopa munkatársainak utasításait, a Buda Entertainment & Gastro (a továbbiakban BEG) Házirendjét és előírásait, illetve annak dolgozóinak és biztonsági őreinek utasításait betartani.
 4. A Csopa területére bevitt tárgyak megőrzéséért és állagsérelméért a Csopa nem vállal felelősséget. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Csopa területére csak saját felelősségére hozhatja be vagyontárgyait, értékeit.
 5. A Csopa ingyenes ruhatárat üzemeltet, melynek használata nagyobb táskák részére biztonsági okokból kötelező.
 6. A ruhatárban elhelyezett értékekre és vagyontárgyakra a Csopa nem vállal felelősséget. A ruhatár nem üzemel értékmegőrzőként! A ruhatárban elhelyezett tárgyakat az üzemeltetőnek leltár és érték szerint nem áll módjában átvenni.
 7. A Csopa tudományos élményközpont területére mindenki kizárólag saját felelősségére léphet be és tartózkodhat a területén. A Csopa eszközeit, valamint szolgáltatásait mindenki kizárólag saját felelősségére veheti igénybe.
 8. A Csopa nem vállalja kis- és fiatalkorúak felügyeletét, őrizetét. A Csopa területén 18 év alatti személy kizárólag szülője felelősségére, 12 év alatti gyermek kizárólag felnőtt felügyelete alatt tartózkodhat és veheti igénybe játékait és szolgáltatásait.
 9. A Csopa egész területe kamerával megfigyelt terület.
 10. A Csopa attrakcióinak interaktív részei kizárólag az attrakciókhoz kihelyezett leírás utasításainak szigorú betartásával, az utasítás elolvasását és megértését követően használhatóak. 18 év alatti személy esetén a kísérő felnőtt felelős azért, hogy az egyes attrakciók leírását a gyermek megismerte és megértette azokat használata előtt. Esetleges kérdés esetén a Csopa munkatársai felvilágosítást adnak.
 11. Minden Látogató köteles a Csopa területén kiállított vagy kihelyezett tárgyakra vigyázni, épségüket megőrizni, leírásuk szerinti rendeltetésüknek megfelelően használni. Aki a kiállított vagy kihelyezett tárgyakban, vagy a Csopa berendezéseiben vagy felszerelésében szándékosan, vagy gondatlanul kárt okoz, az köteles azt a Csopa részére megtéríteni.
 12. A Csopa semmilyen körülmények között sem vállal felelősséget a személyekben, vagy a Látogatók értékeiben keletkezett károkért.
 13. A Richter Gedeon laborban és az Öveges előadóteremben fokozott figyelmet igénylő kísérlet bemutatók, foglalkozások, workshopok zajlanak. A teremben kialakított pult, illetve emelvény területére a Látogatóknak belépni tilos, csak a Csopa munkatársainak engedélyével és/vagy felhívására léphetik át azt a Látogatók. A Richter Gedeon laborban és az Öveges előadóteremben a Csopa munkatársai bármikor utasíthatják a Látogatókat, akik kötelesek az utasításokat betartani.
 14. A Csopa területére tilos a belépés ittas állapotban, illetve bódító, vagy más tudatmódosító szer hatása alatt álló személynek. Kábítószer, vagy más bódító hatású szer hatása alatt álló, illetve ittas személyek nem tartózkodhatnak a Csopa területén, még érvényes karszalaggal sem. Az ilyen személyektől a Csopa munkatársai a szolgáltatást megtagadják, és a Csopa területéről kivezetik. A karszalag árának visszatérítésére a Látogató ilyen esetekben sem tarthat igényt.
 15. Tilos a belépés a Csopa területére mindazoknak, akik fertőző betegségben szenvednek.
 16. Tilos a Csopa területére szúró- és vágóeszközt, kést vagy ollót, fegyvert, pirotechnikai eszközt, vagy egyéb, riadalmat keltő eszközt, vagy bármely olyan eszközt bevinni, amely a saját vagy mások testi épségét veszélyeztetik.
 17. A Csopa területén - az attrakciókhoz szükséges - robbanásveszélyes anyagok lehetnek! Tilos a nyílt lángot használni, öngyújtót gyújtani, vagy bármely más módon tüzet gyújtani.
 18. A Csopa tudományos élményközpont egészének, illetve egyes egységeinek befogadóképessége limitált, az egyszerre bent tartózkodók maximális létszáma az OTSZ és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelettel, illetve a tűzvédelmi hatósági előírásokkal összhangban került meghatározásra. Amennyiben a biztonságosan kiüríthető személyek létszámát egy adott területen vagy a Csopa egészén elértük, úgy a beléptetést a távozó személyek függvényében folytatjuk. Intézményünk a Csopa tudományos élményközpont területére történő belépés lehetőségét a fentiekre tekintettel korlátozhatja!
 19. Tilos a Csopa területére állatot bevinni, vakvezető kutya kivételével.
 20. Tilos a Csopa területén szemetelni. Kérjük Látogatóinkat, hogy a tisztaság megőrzése érdekében a kihelyezett szeméttárolókat vegyék igénybe.
 21. A Csopa rendelkezik elsősegély dobozzal és defibrillátor készülékkel. Sérülés, rosszullét, bármilyen egészségügyi panasz esetén a pénztárnál vagy a munkatársaknál lehet jelezni. Ez esetben elsősegélyt a Csopa munkatársai tudnak nyújtani, illetve ők tudnak mentőt hívni.
 22. A Csopa területén dohányozni és e-cigit használni tilos, kivéve a dohányzásra kijelölt helyeket.
 23. Tűz- és bombariadó, egyéb rendkívüli esemény bekövetkeztekor követni kell a Csopa munkatársainak, valamint a BEG hangosbemondó és a biztonsági őreinek, dolgozóinak utasításait.
 24. Tilos a Csopa területén a Látogatóknak bármilyen reklám vagy egyéb kereskedelmi tevékenységet folytatni.
 25. Tilos a Csopa területén közrendet és közerkölcsöt sértő módon viselkedni.
 26. A Csopa tudományos élményközpont területén kizárólag a Playbarban vásárolt étel és ital fogyasztható, és kizárólag a Playbar területén lehet fogyasztani, ami a Playbar pulttal egy légtérbe eső területet jelenti. Eseti kivételt jelent ez alól a szülinapos termekben a meghívottak fogyasztása, a rendezvénytermekben a rendezvények ideje alatti étkezés, illetve az eseti jelleggel, a Csopa munkatársával egyeztetve a csoportok rendelkezésére bocsájtott asztalok.
 27. A Csopa a belépőjegyek, valamint a szolgáltatások árait a Csopa weboldalán (csopa.hu) és a pénztáraknál kihelyezett információs táblákon tünteti fel. A megváltott belépőjegyet/karszalagot, valamint a vásárlást igazoló nyugtát/bizonylatot a látogatás teljes időtartama alatt a Látogató köteles megőrizni. A karszalagot és a hozzá tartozó nyugtát vagy számlát a Csopa területén a Csopa munkatársai bármikor ellenőrizhetik. Amennyiben a karszalag megsérül, annak cseréje érdekében a Látogató a Csopa munkatársaihoz fordulhat, cserére kizárólag a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása ellenében van lehetőség. Sérült karszalagos vagy karszalaggal nem rendelkező Látogatók a Csopa területén nem tartózkodhatnak.
 28. A Látogatók áfás számlaigényüket a belépőjegy megváltásakor, illetve a Csopában való fizetéskor előre kötelesek jelezni, utólag a Csopa nem tud számlát kiállítani.
 29. Kedvezmény igénybevételekor, egyedi fizetőeszközök elfogadásakor, illetve más akciók igénybevétele esetén a Csopa munkatársai személyazonosság ellenőrzésére alkalmas, érvényes igazolványt kérhetnek, amelyet a Látogatók kötelesek felmutatni. Ennek elmulasztása esetén az azonosítást igénylő fizetőeszköz nem fogadható el, illetve az akció nem érvényesíthető.
 30. Gyermekcsoport látogatása esetén a Csopa területén a Házirendben foglaltak betartásáért és betartatásáért kizárólag a csoport kísérői vagy felügyelői felelnek. A gyermekcsoportokért felelős kísérő személyeknek fokozott figyelmet kell fordítaniuk a velük lévő gyermekek élet-, baleset- és vagyonbiztonsága megőrzése érdekében. Szülinapos program esetén a gyerekcsoport kísérője a szülinapos program megrendelője vagy költségviselője, aki a helyszínen tartózkodik a gyerekekkel.
 31. A felelősséget a meghívott gyerekekért mindvégig a szülinapot megrendelő szülő vagy – amennyiben nem a szülő volt a megrendelő - a szolgáltatást megrendelő más személy viseli.
 32. Szülinapok esetében van egy „meeting point”, a bejárat és a pénztár közelében, ahol a meghívott gyerekek gyülekeznek és ahol átadjuk őket a szülinap végén a szülőknek. Ezt a „point-ot" egy tábla fogja jelölni.
 33. Amennyiben a szülinapon résztvevő gyerekek szülei részt szeretnének venni az ünnepségen, akkor külön felnőtt belépőjegyet válthatnak a megadott díjszabás szerint.
 34. Ha a szülinap hivatalos időtartama után maradnak a gyerekek, akkor a szülinapos szülő vagy a szolgáltatást megrendelő felelőssége és kárveszélyviselése mellett történik a gyerekek visszaadása a szülőknek.
 35. A 3 órás időtartam után – mikor a csoportnak el kell hagynia a szülinapos termet – a terembe felvitt holmikat, ajándékokat le kell hozni, s ha még marad a társaság, akkor a ruhatárban tudjuk elhelyezni a holmikat egy zárható tárolóban, melynek kulcsa a szülinapos szülőnél lesz.
 36. A programokat koordináló szülinapos demonstrátor feladatai: vendégek fogadása érkezéskor, szülinapi előkészületek, a szülinapi programok koordinálása. A szülinapos koordinátor felelőssége, feladatköre a gyerekek külön foglalkoztatására és felügyeletére nem terjed ki.
 37. A belépőjegy megvásárlásával a Látogató elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a Csopa területén készült fotókat, felvételeket a Csopa saját reklám és promóciós tevékenységéhez szabadon, és díjmentesen felhasználhassa. A kép- és hangfelvételeken szereplő Látogatók semmilyen követeléssel nem léphetnek fel sem a Csopával, sem a felvétel készítőjével, sem annak jogos használóival szemben. A Csopa jogosult a területén készült felvételeket, fotókat az azon szereplő Látogató külön hozzájárulása és anyagi ellenszolgáltatás nélkül, bármely módon felhasználni, közzétenni, médiában megjelentetni.
 38. A nyitvatartási idő lejártakor a Látogatók kötelesek a Csopa területét elhagyni.
 39. A Csopa Látogatói jogosultak a Csopa szolgáltatásaival kapcsolatban észrevételeket, esetleg panaszt tenni a Pénztárnál kérhető Panaszkönyvbe.
 40. A Házirend rendelkezéseit be nem tartó Látogatótól a Csopa munkatársai megtagadhatják a Csopa tudományos élményközpont látogatását, az attrakciók és szolgáltatások igénybevételét, valamint indokolt esetben a Csopa területéről, távozásra való felszólítást követően kivezethetik. A belépő vételárának megtérítésére a Látogató semmilyen körülmények között sem tarthat igényt.
 41. A Playbarban csak 18 év felettieket szolgálunk ki alkoholos itallal. A Playbar alkalmazottai kérhetik a Látogatót életkorának igazolására. Amennyiben a Látogató ezt nem teszi meg, a Playbar személyzetének nem áll módjában kiszolgálni a Látogatót.
 42. A kiegészítő szolgáltatások (pl. szabadulószobák, mozik, előadás, billiárdfoci pályák) kiegészítő jegy megvásárlásával, külön térítés ellenében vehetők igénybe.
 43. Kérjük kedves Látogatóinkat, hogy a látogatással, a Csopa tudományos élményközponttal, a Csopa szolgáltatásaival kapcsolatos vagy egyéb észrevételeiket, panaszaikat, ötleteiket a Csopa vezetéséhez fordulva írják meg az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre.
 44. Kérjük kedves Látogatóinkat, a talált tárgyakat a pénztárnál adják le, elveszett tárgyaikat ugyanitt kereshetik.
 45. A Házirend szövegét a csopa.hu oldalon is megtekinthetik.

Minden kedves látogatóinknak kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk!


A Csopa üzemeltetője a Csodák Palotája Nonprofit Kft.

Budapest, 2019. 11. 20.


A tartalom- program- és jegyárváltoztatás jogát fenntartjuk.

Csodák Palotája Nonprofit Kft.

1036 Budapest, Bécsi út 38-44.

Szabad továbbközlés a forrás megjelenítésével lehetséges.

 

Hírlevél feliratkozás

Iratkozz fel hírlevelünkre és értesülj legfrissebb híreinkről, akcióinkról!
Használati feltételek

Kövess minket a Facebookon is

Az oldalon történő látogatása során cookie-kat (“sütiket”) használunk. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Az oldalon történő továbblépéssel elfogadja a cookie-k használatát. Részletes leírás
Rendben!

Instagram

Csopa Instagram
CsopaMedia